Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2018

tojapaula
0043 b352
tojapaula
Reposted fromoll oll vianokturnal nokturnal

June 14 2018

tojapaula
Reposted fromkrzysk krzysk viacrispybones crispybones
tojapaula
6494 d5b7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacherrymoya cherrymoya
tojapaula
3493 3a8f 500
Reposted fromcherrymoya cherrymoya
tojapaula
8413 6a67
Reposted fromonlyman onlyman viacherrymoya cherrymoya
4177 bf60 500

w: Wroclaw [Wroclove]

June 13 2018

tojapaula
6476 d56e
tojapaula
6424 f562
tojapaula
tojapaula
6703 3700 500
Reposted frompensieve pensieve viaPoranny Poranny
tojapaula
tojapaula
tojapaula
5594 f6f9 500
tojapaula
tojapaula
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianot-good-enough not-good-enough
tojapaula
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
tojapaula
4917 0ca1 500
tojapaula
2333 f77a

June 12 2018

tojapaula
7798 690a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl